RIIHIMÄEN VARUSKUNNAN UPSEERIKERHON HISTORIAAVENÄLÄISEN VARUSKUNNAN UPSEERIKERHOVuonna 1913 Riihimäen kasarmialueelle valmistuneen venäläisen

upseerikerhorakennuksen (numero 64) pohjakaava oli täsmälleen

samanlainen kuin Tammisaaren kasarmialueella. Pohjakaavan mukaan

julkisivun puolella sijaitsivat paraatieteinen, rykmentin museotila,

miekkailusali, biljardisali, kirjasto, matkustajien huone sekä

päivystäjän huone. Taemmassa huonerivissä oli vierashuone, suuri

ruokasali, jossa oli tilaa 70-80 henkilölle eli kaikille varuskunnan

upseereille, muusikoiden estradi sekä pieni ruokasali. Takasiivessä

olivat palvelijoiden asuinhuoneet ja keittiö.Upseerikerhorakennus koostui kolme osasta: takaosassa sijaitsivat

keittiö ja palvelusväen huoneet, keskilinjan oikealla puolella oli

arkisempi puoli ja vasemmalla puolella juhlavampi puoli. Juhlavammalla

puolella oli hienompi ja iso-ovisempi eteinen sekä suurempi ruokasali

kuin arkisemmalla puolella. Muita korkeampi ja ulospäin hienoimmin

korostettu huone oli rakennuksen keskellä sijainnut miekkailusali.

Vierashuoneessa oli upseerikerhon suurikokoisin ikkuna ja monikulmainen

huoneen laajennus. Muut muita korkeammat ikkunat kuuluivat molemmille

ruokailusaleille ja miekkailusalille.Entinen upseerikerhorakennus, joka sijaitsee nykyistä kerhorakennusta

vastapäätä, on edelleen Riihimäen kasarmialueen tyylikkäimpiä

rakennuksia. Rakennus 64 ei ole enää 1920-luvun alun jälkeen ollut

upseerikerhokäytössä, vaikka sotien jälkeen sellaista vakavasti

suunniteltiinkin muutaman kerran. Rakennuksessa toimi ennen

Viestimuseo.KERHOTOIMINTA ENNEN TALVI- JA JATKOSOTAAVapaussodan jälkeisinä vuosina Suomen armeijassa virinneen vilkkaan

kerhotoiminnan perinteet ulottuivat jo autonomian ajan suomalaisiin

tarkk.ampujapataljooniin. Ennen talvisotaa toimineet upseeri- ja

aliupseerikerhot olivat yleensä joukko-osastokohtaisia, kuten

esimerkiksi Hämeenlinnan varuskunnassa.Riihimäen varuskuntaan vuonna 1921 perustetut kerhot olivat myös

joukko-osastokohtaisia. Varuskunnan molemmilla joukko-osastoilla

Kenttälennätinpataljoonalla ja Kenttätykistörykmentti 3:lla oli omat

upseeri- ja aliupseerikerhonsa. Upseerit ja aliupseerit kokoontuivat

omille kerhoilleen erilaisiin juhlatilaisuuksiin, joihin saatettiin

kutsua myös paikkakunnan "vaikuttajia", jonkin harrastuksen ympärille,

vapaan seurustelun merkeissä, esitelmätilaisuuksiin tai pelkästään

ruokailemaan.Molempien joukko-osastojen kerhotoiminnan käynnistämistä haittasivat

Riihimäen varuskunnan huonot asunto-olosuhteet. Esimerkiksi

Kenttälennätinpataljoonan aliupseerikerho rakennuksessa 15 Etukasarmilla

jouduttiin lakkauttamaan jo heinäkuussa 1921 asuntopulan vuoksi. Se

avattiin uudelleen vasta tammikuussa 1926 rakennuksessa 60. Samasta

syystä Kenttätykistörykmentti 3:n upseerikerho joutui vaihtamaan

huoneistoaan kuusi kertaa, mutta sitä vastoin huhtikuussa 1921

rakennukseen 22 perustettu rykmentin aliupseerikerho toimi talvisodan

syttymiseen saakka samoissa tiloissa. Kenttälennätinpataljoonan

upseerikerho aloitti toimintansa rakennuksessa 13 Etukasarmilla.KERHOJEN TOIMINTA ALKAA UUDELLEENSotien aikana joukko-osastokerhojen toiminta hiljeni tai loppui

kokonaan. Kaikkia kerhoja ei kuitenkaan virallisesti lakkautettu.

Joissakin varuskunnissa sota-aikana ylläpidettiin upseeri- ja

aliupseerikerhoa, kuten esimerkiksi Riihimäellä, mutta niiden toiminta

rajoittui lähinnä ruokailumahdollisuuden järjestämiseen varuskunnan

upseereille ja aliupseereille.Välirauhansopimuksen edellyttämä kenttäarmeijan demobilisaatio saatiin

suoritettua määräaikaan mennessä. Puolustusvoimien

uudelleenjärjestelyssä perustetut rauhan ajan esikunnat, joukko-osastot

ja laitokset aloittivat siirtymisen uuteen kokoonpanoon vuoden 1944

lopulla. Joukot saapuivat uusille varuskuntapaikkakunnilleen pääasiassa

seuraavana vuonna.Kerhotoiminta aloitettiin uudelleen varuskunnissa viimeistään vuoden

1945 aikana. Useimmiten toiminta sai jälleen alkunsa tarpeesta järjestää

upseereille ja aliupseereille ruokailu- sekä oleskelupaikka. Eräiden

joukko-osastojen upseereilla ja aliupseereilla oli lisäksi tarve

perustaa uudelleen ne vanhat kerhot, joiden toiminta oli sotavuosien

ajaksi keskeytynyt.RIIHIMÄEN VARUSKUNNAN UPSEERIKERHON PERUSTAMINENRiihimäelle joulukuussa 1944 muodostetun Kenttätykistörykmentti 4:n

upseerit perustivat heti seuraavan vuoden alussa oman upseerikerhonsa.

Tykistöupseerikerho aloitti toimintansa rakennuksessa 40, joka siis oli

alunperin rakennettu varuskunnan päällikön asunnoksi. Vuoden 1944

lopussa Riihimäen varuskunnassa oli myös kymmenkunta viestiupseeria,

mutta heillä ei ollut minkäänlaista kerhotoimintaa.Viestiupseereiden kerhotoiminta sai alkunsa Lapin sodassa III AK:n

viestikomentajana toimineen everstiluutnantti Veli Matti Virvan

saapuessa Viestirykmentin rungoksi määrätyn Viestipataljoona 14:n kanssa

Pohjois-Suomesta Riihimäelle alkuvuodesta 1945. Jo ennen tätä oli

päätetty koota Viipurissa toimineen entisen Viestirykmentin

upseerikerhon omaisuus viestiupseereiden yhteistä kerhoa varten

Riihimäelle. Maalis-huhtikuussa pidettiin kokous, jossa selviteltiin

sekä paikallisen että valtakunnallisen upseerikerhon perustamista, mutta

yksimielisyyttä asiasta ei saavutettu.Everstiluutnantti Virva oli tuonut mukanaan kasarmialueelle 2 000 litraa

saksalaista leikattua konjakkia, jonka avulla hän suunnitteli

käynnistävänsä Viestirykmentin upseerikerhon toiminnan. Näin ei

kuitenkaan tapahtunut. Yhden turhan kokouksen jälkeen asetettiin

toimikunta 27. huhtikuuta 1945 "valmistelemaan kerhon sääntöjä sekä

muita järjestelyasioita". Kokouksessa, joka pidettiin Etukasarmin

Pienessä Sotilaskodissa, oli paikalla 19 upseeria Viestirykmentistä.Asia jäi toimikunta-asteelle. Valtakunnallisen Viestiupseerikerhon

perustava kokous pidettiin 23.9.1945. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi

valittiin everstiluutnantti Veli Matti Virva ja kerhoon liittyi

jäseneksi nelisenkymmentä silloista viestiupseeria. Viestiupseerikerhon

runkona oli muodollinen Viestirykmentin upseerikerho ja kotipaikkana

Riihimäki. Tämä päivä on periytynyt nykyisen Riihimäen varuskunnan

upseerikerhon perustamispäiväksi.Liittoutuneiden valvontakomissio sai tietää saksalaisilta

takavarikoidusta konjakista, jota säilytettiin Riihimäen varuskunnassa.

Lokakuussa 1945 LVK:n käskystä Armeijakunnan Esikunta määräsi

Viestirykmentin luovuttamaan 90 % hallussaan olevasta alkoholista.

Lahdessa sijainneelle AKE:lle luovutettiin yhteensä 15 tynnyriä

kokonaismäärän ollessa 1 831 litraa. Noin 150 litraa konjakkia jätettiin

Viestirykmentille edustusviinoiksi.Viestiupseerikerhon ensimmäinen sijoituspaikka oli Etukasarmilla

kasarmialueen vanhan portin kaupungin puolella sijainnut pieni punainen

mökki. Vuoden 1946 alusta kerho siirrettiin ns. .Kasakkakallion. päällä

olleeseen parakkiin. Erikoista uudessa kerhorakennuksessa oli se, että

parakin toiseen päähän oli sijoitettu varusmieskomppania. Parakki oli

kaiken lisäksi niin huonokuntoinen, että kerho oli suljettava kokonaan

talven ajaksi ja emännälle hankittava tilapäisasunto. Toukokuussa 1947

kerho jatkoi toimintaansa Sairaalanmäellä rakennuksessa 28 (esikunta- ja

sairaalarakennus).Kun Viestirykmentti ja Kenttätykistörykmentti 4 vaihtoivat kasarmitiloja

vuoden 1947 lopulla, Viestiupseerikerho teki samalla esityksen

varuskunnan päällikölle myös upseerikerhotilojen vaihtamiseksi

Tykistöupseerikerhon kanssa. Varuskunnan päällikkö hyväksyi esityksen.

Vuoden 1948 alussa KTR 4:n upseerikerho siirtyi Sairaalanmäelle ja

Viestiupseerikerhon käyttöön annettiin silloinen KTR 4:n

upseerikerhorakennus eli entinen varuskunnan päällikön asunto.Jo muutaman vuoden kuluttua havaittiin valtakunnallisen

Viestiupseerikerhon toiminnan vaikeus paikallisella tasolla. Tammikuussa

1952 pidetyssä kokouksessa luotiin edellytykset Viestiupseerikerho ry:n

paikallisten jäsenten toiminnalle ja valittiin tarpeelliset

toimihenkilöt kehittämään asiaa. Tämän rekisteröimättömän yhdistyksen

tehtäväksi tuli varsinaisen upseerikerhotoiminnan hoitaminen.Merkittävin päätös koko puolustusvoimien kerhotoiminnan kannalta tehtiin

vuonna 1954. Alkon ja Pääesikunnan kesken käydyissä neuvotteluissa

sovittiin, että sotilaskerhojen alkoholitarjoilu järjestetään kokonaan

uudelleen. Pääesikunta antoi 25. syyskuuta 1954 asiaa koskevan

pysyväismääräyksen. Uusien määräysten mukaan anniskelu oli nyt

keskitettävä varuskunnittain yhteen upseeri- ja yhteen

aliupseerikerhoon. Lisäksi kaupungeissa ja kauppaloissa sijaitsevissa

kerhoissa alkoholitarjoilu oli järjestettävä samalla tavalla kuin

anniskeluoikeudet omaavissa kerhoravintoloissa. Muilla varuskunnan

kerhoilla ei tämän järjestelmän voimaan tultua enää ollut alkoholin

hankkimis- eikä tarjoiluoikeutta. Uuteen järjestelmään siirryttiin 1.

kesäkuuta 1955.Tykistöupseerikerhon, Viestiupseerikerhon ja Viestiupseerikerhon

paikallisten jäsenten johtokunnat järjestivät varuskuntakerhon

perustavan kokouksen 13. lokakuuta 1954 Viestiupseerikerholla. Riihimäen

varuskunnan upseerikerhon perustavassa kokouksessa oli läsnä 32

upseeria. Viestiupseerikerho ry muutti nimensä seuraavana vuoden alussa

Viestiupseeriyhdistys ry:ksi, jonka kotipaikaksi nimettiin Helsinki.

Tykistöupseerikerhon toiminta Riihimäellä päättyi vuonna 1959 tykistön

siirtyessä Ouluun.TOIMINNAN KEHITTYMINENRiihimäen varuskunnan eri upseerikerhoilla ei ollut alkuvuosina

varsinaista ravintolanpitolupaa. Alkoholin hankkimiseksi kerhoille

Riihimäen nimismiehen kanssa oli sovittu järjestely, jossa kerhomestari

tai -upseeri sai ostaa käteisellä kerhon jäseniltä kerättyjen

viinakorttien edellyttämän määrän alkoholia kerhon käyttöön. Toiminta

muuttui varuskuntakerhojen myötä. Riihimäen varuskunnan upseerikerho

ry:n ravintolanpitolupa myönnettiin 16.5.1955 ja kerhoravintola aloitti

toimintansa 1.10.1955. Vuonna 1963 kerholle hankittiin yleinen

ravintolanpitolupa.Käytännössä kerhoravintolaluvalla ja yleisellä ravintolanpitoluvalla

toimineet sotilaskerhot erosivat toisistaan siten, että kerhoravintolaan

sai päästä vain kerhon jäsen seurassaan enintään kolme henkilökohtaista

vierasta, eikä siellä saanut järjestää mitään kerhoon kuulumattomien

tilaisuuksia. Yleisellä ravintolanpitoluvalla toiminut kerho voitiin

varuskunnan päällikön suostumuksella luovuttaa ulkopuolisten käyttöön,

jos tilaisuus oli puolustuslaitoksen tai sen piirissä toimivan

yhdistyksen järjestämä, tilaisuuden tarkoituksena oli puolustuslaitoksen

tai maanpuolustuksen tukeminen sekä edistäminen ja jos kyseessä oli

kerhon varsinaisen tai evp-jäsenen tai heidän perheenjäsenensä

perhejuhla.Varuskunnan upseerikerholla oli aluksi lounas- ja päivällistarjoilu sekä

toisinaan sunnuntaisin myös perhelounas. Päivällistarjoilu jatkui aina

vuoteen 1961 ja lounastarjoilu, joka oli tarkoitettu lähinnä

kurssilaisille, päättyi 1970-luvulla. Torstailounaat aloitettiin vuonna

1982. Nykyään tiloissa pyörii suuren suosion saanut lounas maanantaista perjantaihin.Upseerikerhon toiminta oli aina 1950-luvun lopulle saakka hyvin vilkasta

ja monipuolista. Ruokailun ohella pyrittiin huolehtimaan myös

jäsenistön viihtyvyydestä. Kerho oli useiden vuosien ajan lähes ainoita

mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon etenkin poikamiesupseereilla. Koko

toiminnan ydin oli kerhoravintolan ylläpito, mutta 1960-luvun lopulle

saakka toimintaa vaikeutti kerhoemäntien suuri vaihtuvuus. Lähes

katastrofi kohtasi varuskunnan upseerikerhoa vuonna 1960 silloisen

emännän poistuttua maasta kerhon kaikkien rahojen kanssa. Monipuolinen

harrastus- ja urheilutoiminta kuului myös toimintamuotoihin.

Urheilutoiminta ei rajoittunut ainoastaan jäsenten keskinäiseen

kilpailemiseen, vaan kilpailujen avulla luotiin yhteyksiä monille eri

tahoille.Juhlatilaisuuksia upseerikerholla järjestettiin paljon, jopa 40-50

merkittävämpää tilaisuutta vuosittain. Kerhon arvokkaimmat juhlat olivat

itsenäisyyspäivänä, puolustusvoimien lippujuhlapäivänä ja

joukko-osastojen vuosipäivinä. Vuosittain kerholla pidettiin usein myös

laskiaisjuhla, vappujuhla, pikkujoulu, uudenvuoden vastaanotto ja

lukuisia erilaisia teemajuhlia tai -iltoja. Yleensä jäsenet toivat vielä

omat perhejuhlansakin kerholle. Ohjelmanjärjestäjiä löytyi lähes aina

omasta jäsenistöstä, ja naiset olivat innolla mukana toiminnassa.Upseerikerhon toiminta hiljeni 1960-luvulla. Osittain tähän syynä olivat

taloudelliset ongelmat, mutta pääsyy oli aktiivisen harrastustoiminnan

väheneminen tai loppuminen muiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien

lisääntyessä varuskunnan ja kerhon ulkopuolella. Television ilmestyminen

olohuoneisiin, yksityisautoilun lisääntyminen ja 1960-luvun lopulla

alkanut henkilökunnan muuttoliike pois varuskunnasta vähensivät

entisestään kerhon merkitystä vapaa-ajanviettopaikkana. 1970-luvulla

kerhoelämän merkitys jäsenistölle ei ollut enää niin suuri kuin

alkuvuosina, ja vähitellen varuskunnan upseerikerho alkoi muuttua vain

perinteisten juhlien pitopaikaksi. 1990-luvulta alkaen kerhon

yhteistoiminta maanpuolustusjärjestöjen ja Riihimäen talousalueen

yrittäjien kanssa on lisääntynyt entistä enemmän.Lähde:Jari Lehtoväre: Kerho- ja yhdistystoiminta puolustusvoimissa 1944-1974, MpKK 2002.

Pekka Nummi: Riihimäen varuskunnan upseerikerho 1945-1995, Riihimäki 1995